Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Lokwinske webwinkel

1 Definities

1.1 Onder ‘Lokwinske’ wordt verstaan;
Lokwinske.nl / en Lokwinske.frl gevestigd te ( 9133 ME) Anjum, aan de Tsjerkestrjitte 11,
geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 01176219,
BTW nummer: NL106202947B01,
telefoonnummer: 06 302 401 26,
email: mail@lokwinske.nl

1.2 Onder ‘Lokwinske-website’ wordt verstaan: www.lokwinske.nl en www.lokwinske.frl

1.3 Onder ‘koop op afstand’ wordt verstaan: een overeenkomst op afstand die een consumentenkoop is.

1.4 Onder ‘overeenkomst op afstand’ wordt verstaan: een door Lokwinske georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.5 Onder ‘techniek voor communicatie op afstand’ wordt verstaan: een middel dat zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van de overeenkomst op afstand.

1.6 Onder ‘consumentenkoop’ wordt verstaan: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Lokwinske en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.7 Onder ‘koop’ wordt verstaan: de koopovereenkomst met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door Lokwinske en een koper.

1.8 Onder ‘koper’ wordt verstaan: een (rechts)persoon of vennootschap, al dan niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.9 Onder ‘bestelling’ wordt verstaan: product(en) die de koper via de Lokwinske Website, middels een overeenkomst op afstand wenst te kopen van Lokwinske, door het aangeven van haar aanbod middels het elektronische systeem op de Lokwinske Website.

2 Algemeen

2.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten op afstand met betrekking tot online bestellingen op de Lokwinske Website tussen Lokwinske en de koper. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 Aanbiedingen en prijsopgaven van producten zoals deze op de Lokwinske Website worden getoond, dienen enkel te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.

3.2 De koper kan haar aanbod doen middels het daartoe aangegeven elektronische systeem op de Lokwinske Website, waar koper precies kan bepalen en aangeven waaruit zijn aanbod bestaat.

3.3 Een overeenkomst op afstand tussen Lokwinske en de koper komt tot stand middels een aanvaarding door Lokwinske van het door koper elektronisch gedane aanbod, welke aanvaarding plaatsvindt door het verzenden van een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.

3.4 Lokwinske behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren zonder opgave van reden.

3.5 Aanbiedingen zijn geldig zolang de aanbieding wordt vermeld op de Lokwinske Website en zolang de voorraad strekt.

3.6 Indien een bestelling wordt geplaatst van meer dan € 250,– behoudt Lokwinske zich het recht voor contact op te nemen met de koper alvorens het gedane aanbod te aanvaarden middels een bevestigingsemail naar het opgegeven emailadres van de koper.

4 Prijzen en Betaling

4.1 Prijzen van producten en aanbiedingen op de Lokwinske Website worden uitgedrukt in euro’s. De prijzen zijn inclusief BTW en andere overheidsheffingen en exclusief verzend- en administratiekosten tenzij anders aangegeven. Zie artikel 5 omtrent de hoogte van de verzendkosten.

4.2 De koper dient de bestelling volledig vooruit te betalen, bij gebreke waarvan geen koopovereenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt middels de aangeboden betalingsmogelijkheden. In het geval er betaling middels een creditcard (VISA of Mastercard) geschiedt, behoudt Lokwinske zich het recht voor om de geldigheid van de creditcard, kredietwaardigheid en de adresgegevens van de kaarthouder te verifiëren.

4.3 In het geval dat de prijs van de aanbieding of product, zoals deze genoemd is op de Lokwinske Website en/of in de bevestigingsemail fouten bevat dan wel onjuist is, behoudt Lokwinske zich het recht voor deze alsnog binnen een redelijke termijn te wijzigen dan wel te corrigeren. Koper wordt door Lokwinske hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email of telefonisch op de hoogte gebracht. In het geval van een prijsverhoging kan de consumentkoper overgaan tot ontbinding van de koopovereenkomst.

5 Levering

5.1 Lokwinske verbindt zich jegens de koper om de producten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de producten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

5.2 Lokwinske verbindt zich om de bestelling aan koper te leveren volgens de omschrijving, eisen en kwaliteit zoals door Lokwinske aangegeven op de Lokwinske Website.

5.3 De bestelling is veelal direct uit voorraad leverbaar en zal zo spoedig mogelijk worden afgeleverd binnen de beoogde leveringstermijn van vijf (5) werkdagen bij de koper dan wel uiterlijk dertig (30) dagen na het zenden van de bevestigingsemail van Lokwinske aan Koper van de bestelling. In het geval van leveringen buiten Nederland kan de leveringstermijn afwijken van de hierboven vastgestelde termijn. Informatie over leveringstermijnen in het buitenland kunnen, indien gewenst, worden opgevraagd middels het sturen van een email aan mail@lokwinske.nl

5.4 De door Lokwinske genoemde aflevertermijn van de bestelling op de Lokwinske Website geldt slechts als een indicatie en kan derhalve niet worden beschouwd als een fatale leveringstermijn.

5.5 Lokwinske zal koper zo spoedig mogelijk schriftelijk, per email, telefonisch op de hoogte stellen indien de bestelling niet binnen de termijn die is aangegeven op de Lokwinske Website, dan wel binnen dertig (30) dagen afgeleverd kan worden.

5.6 Bij overschrijding van een levertermijn van dertig (30) dagen na de bestelling heeft koper het recht op teruggave van het aankoopbedrag van de bestelling inclusief de betaalde verzendkosten, maar geen recht op gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

5.7 Indien de producten niet direct uit voorraad kunnen worden geleverd, zal Lokwinske op de Lokwinske Website aangeven wanneer de producten naar verwachting weer beschikbaar zullen zijn.

5.8 De bestelling zal worden afgeleverd op het adres zoals dit door koper is aangegeven bij het plaatsen van de bestelling en door Lokwinske is bevestigd middels de bevestigingsemail aan het opgegeven emailadres van de koper.

5.9 Het afleveren van de bestellingen binnen en buiten Nederland heeft Lokwinske uitbesteed aan PostNL.

5.10 Bestellingen kunnen niet worden afgeleverd aan een Postbus.

5.13 De verzendkosten voor het afleveren van de bestelling in het buitenland zal afhankelijk zijn van de grootte van de bestelling als ook het land van bestemming. Informatie over de verzendkosten is op te vragen via mail@lokwinske.nl.

6 Garantie
6.1 De producten die Lokwinske levert dienen te voldoen aan de kwaliteit, eisen en omschrijving zoals deze zijn vermeld op de Lokwinske Website.

6.2 In geval het product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze zijn omschreven op de Lokwinske Website, dient de koper binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van het product Lokwinske schriftelijk of per email te informeren over de non-conformiteit en of schade aan het product (email- en bezoekadres, van Lokwinske staan vermeld in de algemene voorwaarden).

6.3 In het geval dat een product niet voldoet aan de kwaliteit, eisen of omschrijving zoals deze is omschreven en weergegeven op de Lokwinske Website, heeft de koper het recht de producten kosteloos terug te zenden aan Lokwinske. Koper heeft recht op kosteloos herstel van het product of op vervanging door een gelijksoortig product, dan wel indien het product niet meer leverbaar is op teruggave van het aankoopbedrag inclusief de eventueel betaalde verzendkosten.

6.4 Lokwinske is niet aansprakelijk voor gebreken of slijtage aan het product in het geval van nalatig onderhoud, onjuist gebruik (niet opvolgen van de instructies in de gebruiksaanwijzing) of in het geval van gebruikelijke slijtage van een product.

7 Risico-overgang

7.1 Behoudens het gestelde in artikel 5 van de algemene voorwaarden, gaat het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering op de koper over op het moment waarop de bestelling wordt bezorgd bij het opgegeven adres door de koper. Indien en voor zover de bestelling op het opgegeven adres van koper tevergeefs is aangeboden, dan gaat het risico over op het moment van aanbieding.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1 Lokwinske draagt de eigendom van de producten pas over – ondanks de feitelijke levering van de producten – op het moment dat koper de volledige koopprijs van de producten heeft voldaan.

8.2 Koper is niet bevoegd de producten, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen door te verkopen, te verpanden dan wel op een andere wijze te bezwaren.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Ondanks het feit dat Lokwinske zeer zorgvuldig is ten aanzien van een correcte, duidelijke weergave van de prijzen, aanbiedingen, een juiste omschrijving, eisen en kwaliteit van de getoonde producten op de Lokwinske Website, is Lokwinske niet aansprakelijk voor eventuele fouten, onjuistheden of onvolkomenheden op haar website en/of bevestigingsemail. Lokwinske behoudt zich het recht voor deze fouten, onjuistheden of onvolkomenheden te allen tijde recht te zetten.

9.2 Voor de schade die de koper mocht lijden als gevolg van vertraging, niet (volledig) doorkomen van bestellingen – bijvoorbeeld ten gevolge van een (tijdelijk) technisch probleem van de Lokwinske Website, dan wel tussen Lokwinske en derden, waaronder het elektronische betalingssysteem, als ook de mogelijke gevolgen daarvan, is Lokwinske niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van grove schuld dan wel opzet aan de zijde van Lokwinske.

9.3 In ieder geval is de aansprakelijkheid van Lokwinske voor schade te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten. Lokwinske is in geen geval aansprakelijk voor eventueel geleden gevolg-, vertraging- winst- of omzetschade van koper.

10 Herroeping

10.1 In het geval van een koop op afstand heeft koper het recht om gedurende veertien(14) werkdagen na ontvangst van de bestelling de koop op afstand zonder opgave van reden te ontbinden.

10.2 Ontbinding van de koop op afstand zal uitsluitend schriftelijk of per email geschieden, waarbij dit bericht binnen de voornoemde termijn door Lokwinske moet zijn ontvangen.

10.3 In geval van ontbinding zal Lokwinske de door koper aan Lokwinske betaalde koopprijs, inclusief de eventueel betaalde verzendkosten, binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling terugbetalen, mits en zodra de geretourneerde bestelling vrij van gebreken en schade aan Lokwinske is geretourneerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis na de webwinkel zijn voor eigen rekening.

11 Overmacht

11.1 Onder overmacht wordt verstaan, iedere tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst (op afstand) die niet aan Lokwinske kan worden toegerekend, waaronder mede is begrepen de omstandigheid dat leveranciers van Lokwinske niet aan hun leveringsplicht kunnen voldoen. Lokwinske is niet gehouden haar verplichtingen jegens koper na te komen dan wel kan Lokwinske haar verplichtingen jegens koper opschorten voor de duur van de overmacht. In geval van opschorting hebben Lokwinske en koper het recht de overeenkomst op afstand te ontbinden indien de periode tot nakoming langer duurt dan twee maanden. Daarnaast kan Lokwinske koper de mogelijkheid bieden tot teruggave van het aankoopbedrag indien nakoming onmogelijk blijft.

11.2 Lokwinske is in geval van overmacht niet aansprakelijk jegens koper voor gevolg-, vertraging-, winst – of omzetschade. De aansprakelijkheid van Lokwinske voor schade is te allen tijde beperkt tot maximaal het aankoopbedrag en eventueel de betaalde verzendkosten.

12 Toepasselijk recht

12.1 Op de algemene voorwaarden alsmede de gesloten overeenkomsten op afstand en de daaruit voortvloeiende geschillen tussen Lokwinske en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

12.2 De regeling met betrekking tot algemene voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft buiten toepassing in de verhouding met kopers, niet zijnde consumentkopers, die buiten Nederland zijn gevestigd of woonachtig zijn.

13 Geschilbeslechting

13.1 Alle geschillen die in verband met de algemene voorwaarden of uit de overeenkomst op afstand of uit de overeenkomst op afstand voortvloeiende overeenkomsten tussen Lokwinske en koper mochten ontstaan, zullen – tenzij enig dwingendrechtelijke wettelijke bepaling zich daartegen verzet – in eerste instantie bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden.

13.2 Nadat Lokwinske zich schriftelijk jegens koper heeft beroepen op toepassing van artikel 13.1 van de algemene voorwaarden heeft koper de keuze om binnen één maand na dat beroep aan te geven dat hij het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter. 13.3 De werking van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.